Search found 28 matches

by Alexander Kandaurov
Tue Jun 24, 2008 21:47
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Dear friends, thank you for Gus Hiddink!
Replies: 13
Views: 4162

It's fantastic gift. Our team wasn't in semi-final 20 years...
We tried ALL our top Russians coaches for national team, sometimes 2-3 "pieces" (sorry ) per seazon
Nobody could give result..

Do you know that our presedent has offered to Hiddink citizenship in Russia? It was like joke, but ...
by Alexander Kandaurov
Tue Jun 24, 2008 20:01
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Dear friends, thank you for Gus Hiddink!
Replies: 13
Views: 4162

Dear friends, thank you for Gus Hiddink!

Thank you very much for nice Holland's coach!
From ALL Russia
by Alexander Kandaurov
Mon Feb 25, 2008 13:10
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: World Mind Sports Games 2008, Beijing, China
Replies: 183
Views: 54822

Dear Mr. Luteijn !

Russia is ready buy ALL places by 200 euro. And may be more.
It' very clear, price for accomodation and meal for 16 days in Bejing is much more 200

A.Kandaurov.
by Alexander Kandaurov
Thu May 24, 2007 20:06
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: WK 2007 in Hardenberg
Replies: 1335
Views: 200500

Image

Flits show here draw after 4 black moves and losing after 7 black moves.
So, white have much better Image
by Alexander Kandaurov
Wed May 23, 2007 18:57
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: WK 2007 in Hardenberg
Replies: 1335
Views: 200500

Shvartsman - Tuvshinbold 2-0
Ndjofang - Samb 1-1
by Alexander Kandaurov
Mon May 21, 2007 16:49
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: WK 2007 in Hardenberg
Replies: 1335
Views: 200500

[img]http://fmjd.org/dias2/save/11797564377.png[/img]

I think Domtsjev could win after 54...37-41 55.20-14 (55.29-23 41-47) 41-46 56.17-11 7X11 57.14-9 13-19 58. 9-3 4-9
by Alexander Kandaurov
Thu May 17, 2007 22:07
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: WK 2007 in Hardenberg
Replies: 1335
Views: 200500

Eric van Dusseldorp wrote:Image

Thijssen-Pierre.

Gespeeld werd (11-17). Waarom niet (28-33, 19-24)?
Of dacht Pierre: die schijf win ik later toch wel.
They haven't this position. It was 12. 32X23 ... first.
by Alexander Kandaurov
Thu May 17, 2007 09:02
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: WK 2007 in Hardenberg
Replies: 1335
Views: 200500

I'm sorry, but it would be not bad for Wieger Wesselink write in his analizes that Wladimir Wawilow from Sebastopol was the firts who has finded draw in the games Shwartsman - Chizhoff.
It has published in Shashki Forum May 15.

Dear friends, lets follow Copyright!.
by Alexander Kandaurov
Fri Oct 27, 2006 10:45
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Please let's me represent new new draughts program - AURORA!
Replies: 2
Views: 3368

Please let's me represent new new draughts program - AURORA!

Hello All! I would like to represent new draughts program, Aurora. Author - Alexander Svirin. Site - http://aurora.shashki.com/info_en.html This program is supporting 7 variations of draughts (English, Italian, Russian, Brazilian, Czech, American Pool and 10x10 International) and has language interf...
by Alexander Kandaurov
Thu Oct 26, 2006 21:19
Forum: Draughts, Computer, Internet
Topic: Who wins a match between the world champion and a computer?
Replies: 31
Views: 29329

Are you saying the world champion would win? I think chances in present time is 60-40 for man. My question was about 10x10 International draughts. Sorry, don't saw this in polls title 10x10 International would be harder to win. Computers play the International draughts better because there are more...
by Alexander Kandaurov
Thu Oct 26, 2006 16:13
Forum: Draughts, Computer, Internet
Topic: Who wins a match between the world champion and a computer?
Replies: 31
Views: 29329

I have played and won two matches against computers programs in 64 board (Russian version), Magistr and Tundra. Programs have 7 or 8 endgames database (sorry don'r remember), PC was Pentium IV 3200 with 2 Gb RAM Time control - 30 min. per game. I won both matches +1 and .. was very happy I think i w...
by Alexander Kandaurov
Thu Oct 26, 2006 15:56
Forum: Draughts, Computer, Internet
Topic: Please let's me represent new draughts program - AURORA!
Replies: 1
Views: 4543

Please let's me represent new draughts program - AURORA!

Hello All! I would like to represent new draughts program, Aurora. Author - Alexander Svirin. Site - http://aurora.shashki.com/info_en.html This program is supporting 7 variations of draughts (English, Italian, Russian, Brazilian, Czech, American Pool and 10x10 International) and has language interf...
by Alexander Kandaurov
Wed Oct 18, 2006 10:25
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: WK match Tsjizjov - Georgiev in Jakoetsk
Replies: 100
Views: 31508

Official refusal of World champion A. Chizhoff (sorry, in Russian only) Copy of paper document is on www.shashki.com Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èëüè÷!  îòâåò íà Âàø çàïðîñ îò 6 îêòÿáðÿ 2006 ã. ïî ïîâîäó ìîåãî íåó÷àñòèÿ â ìàò÷å íà ïåðâåíñòâî ìèðà ïî ìåæäóíàðîäíûì øàøêàì À.Ð.×èæîâ - À.Ñ.Ãåîðãèåâ ÿ ïîñûëàþ Âà...
by Alexander Kandaurov
Tue Oct 17, 2006 12:53
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: WK match D. Tkachenko - T. Tansykkuzhina
Replies: 73
Views: 28930

by Alexander Kandaurov
Tue Sep 05, 2006 09:13
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: EK in Slovenië 2-10 september 2006
Replies: 135
Views: 57202

Dear friends, you can see online games here - http://www.shashki.com/board/eur2006/eur2006.htm It's did with Shahkom software. You can find difference eazy. - During game demonstration you can click to any previous move and see position - You can eazy replay games from the start I hope you will enjo...